Thời khóa biểu tuần 3 (từ 17/9/2018 đến 23/9/2018)

Trường Đại học Phú Xuân thông báo “Thời khóa biểu tuần 3 (từ 17/9 – 23/9/2018)” của các ngành:

1. Ngành CNTT [tải đây]

2. Ngành Giáo dục thể chất [tải đây]

3. Ngành Việt  Nam học [tải đây]

4. Ngành Quản trị kinh doanh [tải đây]

5. Ngành Kế toán [tải đây]

6. Ngành Ngôn ngữ Anh [tải đây]

7. Ngành Ngôn ngữ Trung [tải đây]