Mức học phí năm học 2012-2013

Theo quyết định số 04/2012/QĐ/DPX-KHTC của Hiệu trưởng trường Đại học Phú Xuân ngày 10/1/2012.

Các mức cụ thể đối với các hệ như sau:

STT
Hệ đào tạo
Số tiền/Học kỳ
1  Đại học chính quy  3.500.000 đồng
2  Cao đẳng chính quy  3.250.000 đồng
3  Đại học bằng 2  3.250.000 đồng
4  Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học  3.500.000 đồng
5  Lệ phí xét tuyển  Theo quy định của cấp có thẩm quyền