Lịch thi KTHP HK I (2014-2015) – Lần 2 – ĐH&CĐ chính quy K9, K10, K11

Đại học Phú Xuân – Lịch thi KTHP HK I (2014-2015) – Lần 2 – ĐH&CĐ chính quy K9, K10, K11

Xem đầy đủ lịch thi (Bao gồm 04 trang) Bấm tại đây để xem
______________________________________
Chú ý:
1. Địa điểm thi: Cơ sở 2, 176 Trần Phú – Tp. Huế..
2. Thời gian bắt đầu thi (mở đề): như trên lịch thi.
3. Sinh viên có mặt tại phòng thi trước thời gian bắt đầu thi (mở đề) 30 phút.
4. Cán bộ có mặt tại phòng thi trước thời gian bắt đầu thi (mở đề) 30 phút.
5. Các Khoa/Ngành và các lớp tuyệt đối không được sử dụng các phòng thi đã bố trí trong lịch này.
6. Sinh viên có nghĩa vụ nộp đầy đủ học phí / các khoản lệ phí trước đợt thi 2 ngày.