Lịch thi kết thúc học phần các lớp bằng 2 Tiếng Anh

Lớp TAB2-K8-A thi 4 HP của HK4 & Lớp TAB2-K9-B thi 9 HP của HK1

NGÀY

T.gian mở đề thi

KHÓA 8

KHÓA 9

PHÒNG

TÊN HỌC PHẦN

ĐVHT

10/04

17h30

TAB2-K9-B

204

Luyện âm (VĐ)

2

12/04

17h30

TAB2-K9-B

204

Nghe hiểu 1

4

14/04

17h30

TAB2-K9-B

204

Diễn đạt Nói 1 (VĐ)

4

15/04

14h30

TAB2-K9-B

204

Đọc hiểu 1

4

16/04

17h30

TAB2-K8-A1

204

Ngữ pháp 4

3

TAB2-K8-A2

207

17/04

17h30

TAB2-K9-B

204

Diễn đạt Viết 1

4

18/04

17h30

TAB2-K8-A1

204

Phân tích diễn ngôn

2

TAB2-K8-A2

207

19/04

17h30

TAB2-K9-B

204

Ngữ pháp 1

4

20/04

17h30

TAB2-K8-A1

204

Viết 4

4

TAB2-K8-A2

207

21/04

17h30

TAB2-K9-B

204

Cơ sở văn hóa

3

22/04

7h30

TAB2-K8-A1

204

Văn hóa Anh

3

TAB2-K8-A2

207

22/04

14h00

TAB2-K9-B

204

Tiếng Việt thực hành

3

23/04

17h30

TAB2-K9-B

204

Dẫn luận ngôn ngữ

3

Chú ý:
1. Địa điểm thi: Cơ sở 2, 176 Trần Phú – Tp. Huế

2. Sinh viên có mặt tại phòng thi trước thời gian thi 30 phút
3. Cán bộ coi thi có mặt tại phòng thi trước thời gian thi 15 phút
4. Các Khoa/Ngành và các lớp tuyệt đối không được sử dụng   các phòng thi đã bố trí trong lịch này
5. Sinh viên vào phòng thi phải xuất trình thẻ SV (hoặc CMND);
6. Sinh viên phải nộp đầy đủ học phí / các khoản lệ phí trước đợt thi 2 ngày
(nhà trường sẽ không tổ chức thu học phí/các khoản lệ phí trước mỗi  buổi thi nên sinh viên chú ý đóng tiền đúng thời gian quy định).