Lịch duyệt kế hoạch năm học 2016-2017

Nhà trường sẽ tổ chức duyệt kế hoạch năm học các đơn vị dự kiến từ 17/08 – 25/08/2016. Để làm tốt công tác duyệt kế hoạch, Phòng GV-CTSV đề nghị các Khoa/Bộ môn nộp kế hoạch năm học cho phòng GV-CTSV (6 bản) trước ngày duyệt kế hoạch 1 ngày. Thời gian duyệt kế hoạch cụ thể như sau:

Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng – 28 Nguyễn Tri Phương – Huế

STT

Khoa / Bộ môn

Thời gian

Ghi chú

1

Khoa Kinh tế

Sáng 17/08/2016 – (Thứ 4)

Từ 8h

2

Bộ môn Lý luận chính trị

Sáng 18/08/2016 – (Thứ 5)

Từ 8h

3

Khoa Ngoại ngữ

Chiều 22/08/2016 – (Thứ 2)

Từ 14h

4

Bộ môn GDTC&QP

Từ 15h30

5

Khoa Công nghệ

Sáng 23/08/2016 – (Thứ 3)

Từ 8h

6

Khoa Xã hội nhân văn

Từ 9h30

Hiện nay, Khoa Công nghệ và Bộ môn GDTC&QP vẫn chưa nộp kế hoạch theo đúng quy định thời gian của Nhà trường (trước 30/07/2016). Vì vậy, đề nghị Khoa và Bộ môn nộp gấp cho Phòng GV-CTSV trước ngày 20/08/2016 để góp ý trước khi in thành văn bản và duyệt theo đúng thời gian trên.
Phòng GV-CTSV kính đề nghị lãnh đạo các Khoa/Bộ môn quan tâm, đôn đốc cùng phối hợp thực hiện