Kế hoạch năm học 2011-2012 – Bộ môn Lý luận chính trị

Dựa vào kế hoạch dạy và học tổng quát năm học 2011-2012 ngày 01/6/2011 của trường. Bộ môn Lý luận chính trị đã xây dựng kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2011-2012 như sau:

STT

Thời gian

Ngành học

Khóa 7

Khóa 8

Khóa 9

1

Học kỳ I

XHNV

Đường lối CM của ĐCSVN

NLCB II

2

Học kỳ II

XHNV

TT HCM

NLCB I

3

Học kỳ I

Ngoại ngữ

Đường lối CM của ĐCSVN

NLCB II

4

Học kỳ II

Ngoại ngữ

TT HCM

NLCB I

5

Học kỳ I

Công nghệ

TT HCM

6

Học kỳ II

Công nghệ

ĐLCM của ĐCSVN

NLCB I

7

Học kỳ I

Kinh tế

TT HCM

NLCB I

8

Học kỳ II

Kinh tế

ĐLCM của ĐCSVN

NLCB II

Thời lượng:
  1. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: 60 tiết
  2. Tư tưởng Hồ Chí Minh: 45 tiết
  3. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin II: 75 tiết (KTCT 40 tiết + CNXHKH 35 tiết)
  4. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin I: 45 tiết