17 Th12 2018

Thông báo về việc cảnh báo kết quả học tập lần 1, lần 2 và quyết định thôi học của sinh viên

Thông báo về việc cảnh báo kết quả học tập lần 1, lần 2 và quyết định thôi học của sinh viên

Quyết định cho thôi học Sinh viên
Cảnh báo học tập lần 1, lần 2 của sinh viên

Mời đặt câu hỏi cho Trường Đại học Phú Xuân