BỘ PHẬN THANH TRA ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Chức năng

 • Tham mưu, giúp Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm chủ trì triển khai các hoạt động về công tác đánh giá và ĐBCL giáo dục; thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra quá trình thực thi nhiệm vụ của các đơn vị trong trường đảm bảo đúng quy định.
 • Bên cạnh đó, tích cực xây dựng và giới thiệu hoạt động giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học nhằm xây dựng và củng cố uy tín của nhà trường trước xã hội.

Nhiệm vụ

1. Công tác Đảm bảo chất lượng

 • Xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác ĐBCL trên cơ sở quy định và hướng dẫn của Bộ GD-ĐT
 • Hướng dẫn thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản có liên quan đến công tác ĐBCL của các đơn vị, cá nhân trong Nhà trường
 • Xây dựng kế hoạch dài hạn và ngắn hạn trình Hiệu trưởng phê duyệt về đánh giá và ĐBCL
 • Triển khai thực hiện công tác Tự đánh giá (TĐG) chất lượng giáo dục. Hướng dẫn công tác TĐG ở các đơn vị và tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng trong toàn Trường
 • Tư vấn cho Hiệu trưởng và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ ĐBCL: khảo sát, đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên, chất lượng học tập của sinh viên, chất lượng các khâu quản lý hỗ trợ hoạt động đào tạo của Nhà trường
 • Nghiên cứu đề xuất với Hiệu trưởng để triển khai các giải pháp ĐBCL. Giám sát, theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện các giải pháp ĐBCL của các đơn vị trong Nhà trường.
 • Thống kê, báo cáo về công tác KT – QLCL theo yêu cầu trường.
 • Triển khai các đề tài nghiên cứu về khoa học giáo dục nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đánh giá và ĐBCL.

2. Công tác Thanh tra

 • Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục.
 • Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; việc quản lý tài chính, tài sản, khoa học công nghệ, công tác tổ chức cán bộ và điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng giáo dục.
 • Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực giáo dục trong nhà trường theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật về chồng tham nhũng
 • Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn về công tác thanh tra; kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về giáo dục; đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về giáo dục.

3. Công tác Truyền thông

 • Xây dựng đội ngũ am hiểu về vai trò của truyền thông và truyền thông đại chúng. Sử dụng các phương pháp, công cụ của truyền thông để giới thiệu trung thực hình ảnh nhà trường mọi lúc mọi nơi, hấp dẫn, sinh động trước xã hội; qua đó tạo niềm tin của phụ huynh, và vận động người học.
 • Tham mưu tích cực trong việc xây dựng website nhà trường thực sự chất lượng về cả hình thức lẫn nội dụng nhằm giới thiệu các hoạt động nổi bật, những thành tựu trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường. Đồng thời, tạo điều kiện cho sinh viên tham gia thông qua các diễn đàn học tập, nghiên cứu khoa học.
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hoạt động truyền thông cụ thể để tạo ra điểm nhấn trong mắt công chúng khi có các sự kiện lớn diễn ra, như ngày thành lập trường, lễ tốt nghiệp, hội thảo khoa học, quảng bá tuyển sinh, các hoạt động tình nguyện có ý nghĩa xã hội…

 

Tổ Thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng làm việc tại Trường Đại học Phú Xuân