Hội thảo REWORK

icon 2021-04-22 icon07:30 - 11:00

? Đại học Phú Xuân chủ trì hội thảo “Nâng cao vị thế, năng lực cho sinh viên dân tộc thiểu số ở Việt Nam để định hướng lại công việc phù hợp trong tương lai” (Re-WORK) do Viện Hàn Lâm Anh Quốc tài trợ.

? Những giải pháp thiết thực thúc đẩy sự kết hợp giữa các bên nhằm hướng đến chính sách việc làm công bằng và hiệu quả cho sinh viên dân tộc thiểu số sẽ là những “quả ngọt” gặt hái qua Hội thảo sắp tới:

? Thời gian: 7:30 – 11:30, Thứ Năm, 22.4.2021

? Địa điểm: Thư viện, trường Đại học Phú Xuân

? Thông tin thêm về dự án: https://phuxuan.edu.vn/tin-tuc/dai-hoc-phu-xuan-vua-duoc-phe-duyet-du-an-quoc-te-do-vien-han-lam-anh-quoc-tai-tro/