PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

Chức năng

 • Tham mưu, giúp Hội đồng quản trị và Ban giám hiệu quản lý, tổ chức thực hiện công tác trên các lĩnh vực: Hành chính tổng hợp; tổ chức – nhân sự; thi đua, khen thưởng; xây dựng và quản lý vật tư, y tế; bảo vệ, an ninh trật tự; quản trị Trang thông tin điện tử trên mạng Internet (Website) của Nhà trường.
 • Đây là bộ máy giúp việc, bảo đảm cho Nhà trường hoạt động được tập trung, thống nhất; chỉ đạo, điều hành có hiệu lực và hiệu quả.

Nhiệm vụ

1. Công tác hành chính tổng hợp

 • Xây dựng chương trình công tác của Nhà trường; sắp xếp lịch làm việc hằng tuần và cùng với các đơn vị thuộc trường thực hiện tốt các chương trình đó.
 • Phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc trường phổ biến và triển khai thực hiện các văn bản pháp luật; tổ chức truyền đạt các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của cấp trên và lãnh đạo Nhà trường cho các đơn vị trực thuộc.
 • Tổ chức, quản lý, hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ theo qui định.
 • Tiếp nhận, phân loại các thông tin đến và đi; xử lý sơ bộ, trình các cấp có thẩm quyền xử lý thông tin và văn bản nhanh chóng, kịp thời. Kiểm tra thể thức, nội dung văn bản của tất cả các đơn vị trong toàn trường trước khi trình lãnh đạo ký và ban hành.
 • Quản lý chặt chẽ, an toàn các con dấu, hồ sơ lưu trữ, máy fax, Website theo qui định.
 • Cấp giấy đi đường, giấy giới thiệu, giấy chứng nhận và giấy xác nhận cho CB, GV, NV thuộc trường; xác nhận hồ sơ lý lịch cho CB, GV, NV trường.
 • Là thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của trường. Tổ chức thực hiện công tác thi đua – khen thưởng; theo dõi, đề xuất việc thi đua khen thưởng trong toàn trường, chuẩn bị hồ sơ, thủ tục liên quan về thi đua khen thưởng trình cấp trên.

2. Công tác tổ chức nhân sự

 • Nghiên cứu, đề xuất, tham mưu về cơ cấu tổ chức bộ máy, phân cấp quản lý; đào tạo, quản lý, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, giảng viên, nhân viên theo quy định hiện hành.
 • Nghiên cứu, tham mưu trong việc xây dựng, bổ sung, sửa đổi quy chế, quy định chức năng, nhiệm vụ của Nhà trường và của các đơn vị thuộc trường.
 • Nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng bộ máy và đội ngũ làm việc phù hợp với tình hình phát triển của Trường theo từng giai đoạn. Đề xuất, xây dựng kế hoạch tuyển dụng; đề xuất việc sử dụng, bố trí đội ngũ CB, GV, NV; bổ nhiệm, điều chuyển và sắp xếp nhân sự.
 • Cùng với Phòng Kế hoạch – Tài chính và các đơn vị liên quan xây dựng, triển khai thực hiện đầy đủ, chặt chẽ các chế độ, chính sách đối với CB, GV, NV.
 • Quản lý và cập nhật hồ sơ CB, GV, NV nhà trường theo đúng quy định.
 • Là thường trực Hội đồng tuyển dụng, xét nâng bậc lương; kỷ luật.

3. Công tác quản trị trang thiết bị

 • Xây dựng cơ sở, mua sắm các trang thiết bị đảm bảo các điều kiện, phương tiện phục vụ cho công tác đào tạo, dạy và học của CB, GV, NV nhà trường.
 • Tham mưu cho Nhà trường tiến hành hợp đồng, quản lý các công trình XDCB của trường.

4. Công tác bảo vệ an ninh, trật tự

 • Phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự trường, đề xuất biện pháp triển khai công tác bảo mật, bảo vệ trật tự trị an, an ninh theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện nhiệm vụ thường trực, tuần tra bảo vệ trường. Kiểm tra người và phương tiện ra vào trường.
 • Phối hợp với các đơn vị quản lý các phòng làm việc, phòng học, phòng thí nghiệm theo sự phân công của Nhà trường.
 • Phối hợp chặt chẽ với các địa phương (phường) nơi có cơ sở của trường đóng để thực hiện công tác trật tự trị an trên địa bàn và nội bộ trường.

5. Công tác Y tế

 • Thực hiện các công tác về Y tế đối với CB, GV, NV và SV; vệ sinh môi trường, phòng ngừa tệ nạn xã hội trong Nhà trường.

6. Công tác quản trị Trang thông tin điện tử trên mạng Internet (Website)

 • Có trách nhiệm quản lý, bảo đảm hoạt động thường xuyên, mở rộng và phát triển trang Web của trường; chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về những vấn đề liên quan đến Website.