PHÒNG KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH

Chức năng

 • Tham mưu cho lãnh đạo trường về công tác quản lý tài chính, tài sản, xây dựng cơ bản của trường theo các quy định của nhà nước
 • Tổ chức thực hiện hạch toán kế toán theo luật kế toán và các quy định của Bộ tài chính. Thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát công tác quản lý tài chính ở các đơn vị trực thuộc trường.
 • Phối hợp với các phòng ban liên quan xây dựng chế độ định mức chi tiêu của trường.

Nhiệm vụ

 • Lập dự toán thu chi hằng năm và điều chỉnh dự toán (nếu có) để hiệu trưởng trình hội đồng quản trị phê duyệt.
 • Tổ chức thực hiện dự toán thu chi hằng năm đảm bảo tính rõ ràng , minh bạch.
 • Tổ chức hạch toán kế toán theo Quyết định số 48/2006/QĐ – BTC ngày 14/09/2006 của Bộ tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 • Lập và nộp báo cáo tài chính,  thực hiện quyết toán tài chính và quyết toán XDCB đúng thời gian quy định. Tham mưu cho lãnh đạo trường phân phối kết quả tài chính và việc thực hiện công khai tài chính. Tổ chức kiểm kê tài sản theo đúng quy định của Nhà nước.
 • Lập phương án huy động vốn và tổ chức thực hiện phương án huy động vốn; quản lý sử dụng vốn huy động đúng mục đích có hiệu quả.
 • Phối hợp với các phòng ban liên quan xây dựng phương án xây dựng trường, có quy chế mua sắm và sử dụng tài sản của trường hiệu quả cao.
 • Quản lý thu chi tài chính theo đúng các quy định của Nhà nước, phản ánh chính xác, đầy đủ, kịp thời tình hình tăng, giảm vốn và tài sản của trường và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của số liệu kế toán.
 • Phối hợp với các phòng ban liên quan xây dựng chế độ định mức chi tiêu phục vụ đào tạo và chi tiêu cho bộ máy hoạt động đảm bảo sự phát triển ổn định của trường: tiền lương, tiền thưởng, chế độ thanh toán giảng dạy…
 • Kiểm tra, kiểm soát tình hình quản lý tài chính ở các đơn vị trực thuộc trường.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo trường phân công.

 

Cán bộ Phòng Kế hoạch – Tài chính năm 2008