PHÒNG GIÁO VỤ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

Chức năng

 • Tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện và quản lý về công tác đào tạo của trường theo quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giải quyết công tác tổ chức, quản lý và chế độ chính sách đối với sinh viên

 

Nhiệm vụ

1. Về đào tạo 

 • Tham mưu cho nhà trường về tổ chức, chỉ đạo, quản lý đào tạo, đánh giá kết quả đào tạo theo quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch dạy và học hàng năm. Tổ chức hướng dẫn, theo dõi, quản lý việc thực hiện chương trình kế hoạch đào tạo của các đơn vị đào tạo của trường. Xây dựng kế hoạch, tổ chức thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập của sinh viên.
 • Tham gia xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên, đổi mới phương pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên.
 • Thực hiện công tác in ấn, cấp phát, quản lý văn bằng chứng chỉ, bảng điểm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Về công tác sinh viên

 • Theo dõi, quản lý kết quả xếp loại học tập của sinh viên. Thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật, cảnh báo, thôi học, ngừng học, chuyển trường đối với sinh viên.
 • Phối hợp với các đơn vị đào tạo của trường xây dựng mạng lưới cở sở thực tập thực tế. Liên kết công ty, doanh nghiệp, các tổ chức cơ sở đào tạo trong và ngoài nước, đảm bảo chất lượng đầu ra.
 • Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh hàng năm theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Thực hiện công tác quản lý hành chính đối với sinh viên: Đón nhận sinh viên nhập học, khám sức khỏe, làm thẻ sinh viên, kiểm tra và quản lý hồ sơ sinh viên, quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú.
 • Tổ chức và thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong sinh viên. Phối hợp với Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên tổ chức các hoạt động chính trị – xã hội, tình nguyện, nhân đạo, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao.
 • Phối hợp với địa phương, với các cơ quan chức năng để quản lý, giáo dục sinh viên về an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội. Chấp hành, pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội. Thực hiện công tác xếp loại rèn luyện trong sinh viên.
 • Thực hiện, chế độ, chính sách của Nhà nước và của trường đối với sinh viên.
 • Xây dựng trung tâm tư vấn, tìm kiếm việc làm cho sinh viên.
Cán bộ Phòng GV-CTSV trong Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Trường Đại học Phú Xuân