KHOA NGOẠI NGỮ

I.Giới thiệu
Tiếp nối truyền thống hiếu học và phát triển xã hội hóa giáo dục, Trường Đại học Phú Xuân nói chung và Khoa Ngoại ngữ nói riêng đang tích cực chuyển mình và từng bước hoàn thiện về mọi mặt, phấn đấu để trở thành một cơ sở đào tạo và giảng dạy tốt, chất lượng. Theo Quyết định số 04/QĐ/TCCB, Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Xuân đã ký Quyết định thành lập Khoa Ngoại ngữ vào ngày 01/01/2004.

II.Chức năng nhiệm vụ

Đội ngũ cán bộ giảng dạy và quản lý cơ hữu phục vụ đào tạo của Trường luôn được tạo điều kiện để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Hầu hết đội ngũ giảng viên của Trường đã và đang được đào tạo chuyên môn ỏ trong và ngoài nước, có học vị Thạc sĩ vàTiến sĩ.

Khoa hiện nay đang đào tạo 05 chuyên ngành đó là Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Trung Quốc, ở các bậc Đại học và Cao đẳng và Ngôn ngữ Anh bằng 2. Chương trình đào tạo tại Khoa Ngoại ngữ trường Đại học Dân lập Phú Xuân, được xây dựng căn cứ theo chương trình khung giáo dục Đai học ban hành theo QĐ SỐ 36/ 2004/ QĐ-BGD& ĐT ngày 25 tháng 10 năm 2004 của Bộ Giáo dục &Đào tạo, đồng thời dựa trên sự phân tích nhu cầu nghề nghiệp của xã hội, đào tạo sinh viên nhằm đến các mục tiêu cụ thể sau:

– Nắm được kiến thức Giáo dục đại cương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Rèn luyện và phát triển các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh hoặc tiếng Trung (nghe – nói – đọc -viết) thành thạo, chuyên sâu (SV – Hệ Đại học), và ở mức độ tương đối (SV – Hệ Cao đẳng), sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Trung có hiệu quả để giải quyết tốt các công việc thuộc ngành nghề chuyên môn, đáp ứng nhu cầu xã hội và nền kinh tế trong quá trình hội nhập Quốc tế.

– Hiểu biết về ngôn ngữ, chính Trị, kinh tế, triết học, lịch sử Việt nam ; đồng thời có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ-văn hóa- xã hội Anh – Mỹ (đối với SV học ngôn ngữ Anh) và ngôn ngữ-văn hóa- xã hội Trung Quốc (đối với SV học ngôn ngữ Trung Quốc), có thái độ  hành vi ứng xử tốt nhằm làm việc có hiệu quả trong các tổ chức xã hội, kinh tế liên doanh trong và ngoài nước.

– Về vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp, bảo đảm cho sinh viên đạt được tác phong đạo đức tốt và trình độ nghiệp vụ đủ để công tác có hiệu quả trong các hoạt động nghiệp vụ đa dạng như: hướng dẫn du lịch, làm việc tại các văn phòng, lĩnh vực kinh tế, giáo dục và các tổ chức xã hội có sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung trong nước và quốc tế. Đồng thời sinh viên có kỹ năng tự nghiên cứu nhằm tiếp tục học tập nâng cao hơn, năng lực nghiên cứu khoa học và lĩnh vực chuyên môn của mình.Hiện nay, nhà trường đang đào tạo theo hình thức Tín chỉ, nên được phân bố thời gian và lượng kiến thức như sau:

Về thời gian đào tạo
+ Hệ Đại học:  4 năm (được phân bố 8 học kỳ)
+ Hệ Cao đẳng:  3 năm  (được phân bố 6 học kỳ)
Về khối lượng kiến thức toàn khóa
+ Hệ Đại học: 129 tín chỉ (không tính các học phần GDTC & QP)
+ Hệ Cao đẳng: 96 tín chỉ (không tính các học phần GDTC & QP)

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên của khoa, Nhà Trường có liên kết với Chương trình Fulbright, Học viện sư phạm Quảng Tây, Bách Khoa Quế Lâm, Trường Đại học Quảng Tây và Đại học Hoa Văn Côn Minh – Trung Quốc, v..v…. Hằng năm, có các chuyến đi thực tế, thực tập và giao lưu hoàn toàn miễn phí cho sinh viên tiếng Trung tại Trung Quốc với thời gian 02 tuần hoặc 01 tháng. Đặc biệt có cấp học bổng học chuyển tiếp 01 năm tại Trung Quốc theo chỉ tiêu hằng năm. Ngoài ra, có giáo viên bản xứ của Chương trình Fulbright về giảng dạy trực tiếp các kỹ năng nghe và nói cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh và Cao đẳng tiếng Anh.

III. Đội ngũ cán bộ, giảng viên cơ hữu

Khoa có 05 ngành đào tạo đó là: Ngôn ngữ Anh, Cao đẳng tiếng Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Cao đẳng tiếng Trung – Hệ chính quy và Ngôn ngữ Anh bằng 2. Hiện nay, đội ngũ cán bộ và giảng viên cơ hữu của Khoa gồm 12 CBGV cơ hữu, trong đó có 02 Tiến sỹ, 07 Thạc sĩ (Trong đó 04 Thạc sĩ đang nghiên cứu sinh tại trong và ngoài nước), 03 Cử nhân (Trong đó 01 người đang học cao học tại Úc).

Ngoài ra, đội ngũ giáo viên thỉnh giảng có 44 giáo viên, trong đó: 01 Phó Giáo sư, 05 Tiến sĩ, 36 Thạc sĩ và 02 Cử nhân.