KHOA KINH TẾ

Khoa Kinh tế được thành lập theo Quyết định số 09 QĐ/TCCB ngày 01/01/2004 của Hiệu trưởng Trường ĐHDL Phú Xuân.

I. Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ
1.Cơ cấu tổ chức
Ban Chủ nhiệm khoa Kinh Tế
+ Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Vũ Tiến
+ Phó trưởng Khoa: ThS. Nguyễn Văn Chiến.
Trợ lý trưởng khoa, phụ trách ngành đào tạo:
+ Kế Toán: ThS. Bùi Thị Hiếu
+ TCNH: NCS. Lê Văn Bính
+ Quản trị kinh doanh: GV. Võ Đăng Bình
Trợ lý trưởng khoa, phụ trách nghiên cứu khoa học:
ThS. Trần Bảo An
Trợ lý trưởng khoa, phụ trách quản lý sinh viên:
ThS. Phạm Xuân Châu
28 Giảng viên cơ hữu (đã bao gồm các cán bộ quản lý) phụ trách giảng dạy các học phần đào tạo
01 cán bộ phụ trách công tác văn phòng.
2. Chức năng nhiệm vụ
Khoa Kinh tế Trường ĐH Phú Xuân có chức năng, nhiệm vụ là đào tạo những cử nhân hệ chính quy tập trung thuộc các chuyên ngành Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, liên thông từ Cao đẳng lên Đại học chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp, liên thồng từ Trung cấp lên Cao đẳng chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp (Đào tạo theo niên chế), Đại học kế toán văn bẳng hai hệ chính quy (Đào tạo theo niên chế). Bằng tốt nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.

II. Chương trình đào tạo
– Đào tạo theo chương trình Tín chỉ.
– Thời gian đào tạo: Theo quy chế của Bộ giáo dục và đào tạo.
– Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: Theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo và theo quy định của Nhà trường.
– Khối lượng kiến thức trên khóa: Đối với hệ Đại học là 125 tín chỉ  (chưa kể phần nội dung Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng), đối với hệ Cao đẳng là 95 tín chỉ  (chưa kể phần nội dung Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng – An ninh).

III. Các chuyên ngành đào tạo và mục tiêu đào tạo
1. Đại học kế toán
2. Đại học Quản trị Kinh doanh
3. Đại học Tài chính Ngân hàng
4. Cao đẳng Kế toán
5. Cao đẳng Quản trị Kinh doanh
6. Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học Chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp
7. Liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng Chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp
8. Đại học Kế Toán Chương trình đào tạo Văn bằng hai hệ chính quy