20 Th11 2018

Kế hoạch giảng dạy học kỳ 1, năm học 2015-2016 (cập nhật ngày 25/8/2015)

Thực hiện kế hoạch dạy và học năm học 2015-2016, Nhà trường đã lập lịch thời khóa biểu học kỳ I – năm học 2015-2016 cho các học phần chung toàn trường (Tiếng Anh cơ bản 3; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Tiếng Anh 3; Tiếng Pháp 3).  Các học phần chung liên các khoa/ngành/Bộ môn còn lại trong học kỳ I của khóa 12 sẽ được phòng GV-CTSV tiếp tục lập thời khóa biểu và thông báo lịch học sau ngày 29/8/2015.

Để sinh viên tiện theo dõi lịch học của mình, Nhà trường sẽ gửi thời khóa biểu nói trên tại các địa chỉ: website của trường (www.phuxuanuni.edu.vn), trang đào tạo tín chỉ (http://tinchi.phuxuanuni.edu.vn), vào tài khoản cá nhân của mỗi sinh viên, thư điện tử, phòng GV-CTSV.
Đề nghị các đơn vị thông báo các nội dung trên để sinh viên nắm lịch học của mình.

1. Thời khóa biểu giảng dạy học kỳ 1 năm học 2015-2016

Xem đầy đủ THỜI KHÓA BIỂU học kỳ 1 năm học 2015-2016 (Bao gồm 02 trang) : Bấm tại đây để xem và tải về

2. Kế hoạch giảng dạy của Khoa ngoại ngữ

Xem đầy đủ KẾ HOẠCH của Khoa ngoại ngữ (Bao gồm 01 trang) : Bấm tại đây để xem và tải về

3. Kế hoạch giảng dạy của Bộ môn lý luận chính trị

Xem đầy đủ KẾ HOẠCH của Bộ môn Lý luận chính trị (Bao gồm 01 trang) : Bấm tại đây để xem và tải về

Đang cập nhật…

Nguồn: Phòng Giáo vụ và Công tác sinh viên

Mời đặt câu hỏi cho Trường Đại học Phú Xuân