HỘI SINH VIÊN

Chức năng

 • Hội Sinh viên Trường Đại học Phú Xuân là tổ chức chính trị – xã hội của sinh viên Trường Đại học Phú Xuân, đoàn kết, tập hợp rộng rãi mọi sinh viên trong trường cùng phấn đấu học tập, rèn luyện vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng nhà trường, xây dựng quê hương, đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì quyền lợi hợp pháp, chính đáng của sinh viên.
 • Hội Sinh viên không chỉ là sân chơi lớn cho mọi hội viên mà còn là nhịp cầu nối giữa sinh viên với các tổ chức – đoàn thể khác trong nhà trường, nhịp nối giữa sinh viên với những hoạt động sôi động – được đổi mới hằng ngày của cuộc sống hôm nay.
 • Hội Sinh viên trường Đại học Phú Xuân sẽ là đội ngũ tiên phong của sinh viên đồng thời là tổ chức có tính quần chúng sâu rộng để giúp đào tạo đội ngũ thanh niên trí thức trẻ “vừa hồng vừa chuyên” đúng như tâm nguyện của Bác kính yêu.

Cơ cấu tổ chức và nguyên tắc hoạt động

 • Hội sinh viên trường Đại học Phú Xuân được tổ chức theo mô hình 3 cấp bộ Hội hoàn chỉnh: Hội sinh viên trường, Liên Chi Hội sinh viên các khoa (Kinh tế; Xã hội nhân văn; Công nghệ thông tin; Ngoại ngữ) và chi Hội sinh viên các lớp; song song đó còn là hệ thống các Câu lạc bộ – Đội – Nhóm trực thuộc (Sử học; Tiếng anh; Hỗ trợ việc làm sinh viên; Đội công tác xã hội).
 • Hội sinh viên trường được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động.
 • Ban chấp hành Hội sinh viên trường bao gồm 19 ủy viên do Đại hội hiệp thương bầu ra là Cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa hai kỳ họp của Ban chấp hành.

 • Liên hệ: 
  Văn phòng: Văn phòng Đoàn, cơ sở 2 – 176 Trần Phú, Huế.
  Điện thoại: 0234.3.931352