I. Thông báo về việc thực hiện Năm công khai của Trường Đại học Phú Xuân ngày 29/06/2021

    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN                                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số: 028/2021/TB-PXU                                                                                       TP. Huế, ngày 29 tháng 6 năm 2021   

 THÔNG BÁO

Về việc thực hiện công khai của Trường Đại học Phú Xuân

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Trường Đại học Phú Xuân công khai chất lượng giáo dục năm học 2020-2021 như sau:

I. Về nội dung công khai:

  1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Nhà trường năm học 2020-2021 (biểu mẫu 17);
  2. Công khai thông tin chất lượng đào tạo của Nhà trường năm học 2020-2021 (biểu mẫu 18);
  3. Công khai thông tin cơ sở vật chất của Nhà trường năm học 2020-2021 (biểu mẫu 19);
  4. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của của Nhà trường năm học 2020-2021 (biểu mẫu 20);
  5. Công khai tài chính của Nhà trường năm học 2020-2021 (biểu mẫu 21).

II. Về hình thức công khai

Nhà trường thực hiện công khai trên Website của Trường Đại học Phú Xuân  https://phuxuan.edu.vn/ và công khai tại cơ sở giáo dục.

Toàn bộ biểu mẫu công khai được đính kèm theo thông báo này.

HIỆU TRƯỞNG

Nơi gửi:                                                                                                                             Đã ký

– BGH;

– Quản trị Website;                                                                                       TS.  Hồ Thị Hạnh Tiên

– Các đơn vị trực thuộc;   

– Lưu VT HC; QLCL

II. Nội dung công khai
1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học
* Năm học 2018 – 2019 (theo Biểu mẫu 20):

1.1. Ngành: Ngôn ngữ Anh

1.2. Ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc

1.3. Ngành: Văn học

1.4. Ngành: Lịch sử

1.5. Ngành: Việt Nam học

1.6. Ngành: Công nghệ Thông tin

1.7. Ngành: Kế toán

1.8. Ngành: Tài chính – Ngân hàng

1.0. Ngành: Quản trị Kinh doanh

1.10. Ngành: Giáo dục Thể chất

1.11. Ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử

 * Năm học 2020 – 2021 (theo Biểu mẫu 17): Tại đây
2.Công khai thông tin chất lượng đào tạo của Nhà trường
 * Năm học 2020 – 2021 (theo Biểu mẫu 18): Tại đây
3. Công khai thông tin cơ sở vật chất của Nhà trường
 * Năm học 2020 – 2021 (theo Biểu mẫu 19): Tại đây
4. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của của Nhà trường
 * Năm học 2020 – 2021 (theo Biểu mẫu 20): Tại đây.
5. Công khai tài chính của Nhà trường
 * Năm học 2020 – 2021 (theo Biểu mẫu 21): Tại đây
III. Tình hình việc làm sau tốt nghiệp của Trường Đại học Phú Xuân
 1. Năm 2018:

Tình hình việc làm sau tốt nghiệp năm 2018: Chi tiết

     2. Năm 2019:

Tình hình việc làm sau tốt nghiệp năm 2019: Chi tiết

     3.Năm 2020:

Tình hình việc làm sau tốt nghiệp năm 2020: Chi tiết