Hội đồng quản trị
 1. Ông Đàm Quang Minh – Chủ tịch HĐQT
 2. Bà Đặng Kim Dung – Thành viên
 3. Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan – Thành viên
 4. Bà Nguyễn Thị Quang Ngọc – Thành viên
 5. Ông Nguyễn Thanh Sơn – Thành viên
 6. Ông Nguyễn Vũ Tiến – Thành viên
Ban Giám hiệu
 1. TS. Đàm Quang Minh – Hiệu trưởng
 2. TS. Hồ Thị Hạnh Tiên – Phó Hiệu trưởng
 3. TS. Thân Trọng Huy – Trợ lý BGH
 4. Th.S. Nguyễn Dũng Minh – Trợ lý BGH
Các Khoa chuyên môn
 1. TS. Hồ Thị Hạnh Tiên – Trưởng Khoa Ngoại ngữ & Xã hội nhân văn
 2. TS. Trần Văn Long – Trưởng Khoa Công nghệ & Kinh doanh
Các đơn vị chức năng
 1. Th.s Nguyễn Thanh Sơn – Trưởng Ban dự án
 2. TS. Trần Văn Long – Trưởng phòng Đào tạo
 3. Th.s Đặng Kim Dung – Trưởng phòng Tổng hợp, kiêm Kế toán trưởng
 4. TS. Phạm Hùng Hiệp – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và thực hành giáo dục
 5. Bùi Thị Bích Hồng – Trưởng phòng Tư vấn và Chiêu sinh
 6. TS. Trần Hữu Trung – Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng tổng hợp
Tổ chức đoàn thể
 1. TS. Nguyễn Vũ Tiến – Bí thư Đảng uỷ
 2. Th.s Nguyễn Hồng Sơn – Chủ tịch Công đoàn Trường
 3. Đặng Ngọc Linh – Bí thư Đoàn trường