Thực hiện Thông tư 36/2017/TTBGDĐT về quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân, Trường Đại học Phú Xuân công khai một số nội dung như sau:

I. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế
1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2018 – 2019 (theo Biểu mẫu 20):

1.1. Ngành: Ngôn ngữ Anh

1.2. Ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc

1.3. Ngành: Văn học

1.4. Ngành: Lịch sử

1.5. Ngành: Việt Nam học

1.6. Ngành: Công nghệ Thông tin

1.7. Ngành: Kế toán

1.8. Ngành: Tài chính – Ngân hàng

1.0. Ngành: Quản trị Kinh doanh

1.10. Ngành: Giáo dục Thể chất

1.11. Ngành: Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử

2. Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở
II. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

2.1. Cơ sở vật chất: Công khai diện tích sàn xây dựng phục vụ trực tiếp cho quá trình đào tạo (theo Biểu mẫu 22)

2.2. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn (theo Biểu mẫu 23)

2.3. Danh sách giảng viên cơ hữu

III. Công khai tài chính: (theo Biểu mẫu 24).
IV. Thông báo về việc thực hiện Ba công khai của Trường Đại học Phú Xuân 11/11/2019
V. Tình hình việc làm sau tốt nghiệp của Trường Đại học Phú Xuân
  1. Năm 2018:

Tình hình việc làm sau tốt nghiệp năm 2018: Chi tiết

     2. Năm 2019:

Tình hình việc làm sau tốt nghiệp năm 2019: Chi tiết

     3.Năm 2020:

Tình hình việc làm sau tốt nghiệp năm 2020: Chi tiết