ISO procedures

PHỤ LỤC

DANH MỤC TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN

ISO 9001:2015 ÁP DỤNG VÀO HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ XUÂN

No

TÊN TÀI LIỆU

MÃ HIỆU

1Sổ tay chất lượngQM/PXU
2Admissions Procedure01-QT/TS/PXU
3Quy trình xây dựng chương trình đào tạo02-QT/CT/PXU
4Quy trình tổ chức đào tạo03-QT/ĐT/PXU
5Student Affairs Procedure04-QT/CTSV/PXU
6Graduation Procedure05-QT/TN/PXU
7Communication Procedure06-QT/TT/PXU
8Quy trình thư viện07-QT/TV/PXU
9Quy trình đảm bảo chất lượng08-QT/TC/PXU
10Quy trình quản lý hệ thống công nghệ thông tin09-QT/IT/PXU
11Quy trình tài chính kế toán10-QT/TC/PXU
12Quy trình nhân sự11-QT/NS/PXU
13Quy trình hành chính12-QT/HC/PXU
14Quy trình quản lý văn bằng, chứng chỉ và phụ lục văn bằng13-QT/VBCC/PXU