Quyết định về việc quy định về đào tạo bằng tốt nghiệp thứ hai và triển khai thực hiện

Quyết định về việc quy định về đào tạo bằng tốt nghiệp thứ hai
Quyết định về việc triển khai chương trình đào tạo bằng tốt nghiệp đại học thứ 2