ĐẢNG ỦY

Khái quát

Đảng bộ hiện có 26 Đảng viên, trong đó có 3 Đảng viên là sinh viên, gồm 3 chi bộ trực thuộc:

  • Chi bộ Hành chính
  • Chi bộ Liên khoa
  • Chi bộ các bộ môn

Ban chấp hành đảng bộ (Đảng uỷ) gồm 7 đồng chí: 1 Bí thư, 1 Phó bí thư và 5 Đảng ủy viên .Cán bộ làm công tác Đảng gồm có: 7 Đảng ủy viên, 6 Chi ủy viên, trong đó 5 Chi ủy viên đồng thời là Đảng ủy viên, 1 cán bộ văn phòng Đảng ủy. Tất cả đều kiêm nhiệm.

Đảng bộ có nhiều đảng viên có tuổi Đảng cao (1 đồng chí trên 55 năm, 1 đồng chí trên 45 năm, 2 đồng chí 40 năm…), đã trải qua nhiều năm rèn luyện, thử thách, đảm đương các chức vụ quan trọng về Đảng cũng như chính quyền ở địa phương hoặc ở các trường đại học, có kinh nghiệm công
tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng.

Đảng bộ cũng có nhiều Đảng viên trẻ, năng động, có trình độ.

Bộ máy tổ chức đảng tinh gọn, đoàn kết; cấp ủy Đảng đa số là những đồng chí tương đối trẻ, có tinh thần trách nhiệm cao. Đảng ủy cấp trên trực tiếp là Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh luôn quan tâm sâu sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các công tác Đảng của trường.

Một số hoạt động

  • Đảng ủy lãnh đạo Đảng viên trong Đảng bộ và các tổ chức chính trị theo Quy định 163 QĐ/TW ngày 15 tháng 4 năm 2006 của Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ động xây dựng mối đoàn kết nội bộ, hài hòa giữa tổ chức đảng và đơn vị, tạo sức mạnh tổng hợp góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển của Trường.
  • Đảng ủy đã xây dựng các quy chế: quy chế làm việc, quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy với Hội đồng quản trị và Ban giám hiệu, quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra (UBKT); xây dựng kế hoạch công tác toàn khóa và từng năm của Đảng ủy và của UBKT và đã thực hiện tương đối tốt
  • Đảng ủy cũng đã có sự lãnh đạo sâu sát và hiệu quả đối với hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội: Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Hội Cựu chiến binh, quản lí và lãnh đạo đảng viên giữ vững lập trường, phát huy tốt vai trò của Đảng ở nơi làm việc cũng như nơi cư trú.
  • Đảng bộ Trường Đại học Phú Xuân rất quan tâm công tác giáo dục chính trị, giáo dục lòng yêu nước cho Đảng viên và quần chúng, quan tâm đúng mức công tác phát triển đảng trong đội ngũ trí thức trẻ và sinh viên. Các chi bộ hàng năm đều giới thiệu và kết nạp trên 5 Đảng viên mới.
  • Các Đảng viên sinh viên sau khi ra trường đều phát huy tốt vai trò, tác dụng trên các vị trí công tác mới. Công tác Đảng của Đảng bộ Trường được Nhà trường và Đảng ủy cấp trên đánh giá cao. Từ ngày thành lập đến nay, Đảng bộ luôn được xếp loại là tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ.