CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

Vị trí

 • Công đoàn cơ sở Trường Đại học Phú Xuân là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của công đoàn viên Trường Đại học Phú Xuân, tự nguyện lập ra nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết lực lượng, xây dựng tổ chức cán bộ, giảng viên, công nhân viên Trường Đại học Phú Xuân lớn mạnh về mọi mặt; đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
 • Vị trí CĐCS Trường Đại học Phú Xuân được Hiến pháp và Pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và toàn thể công nhân, viên chức, lao động thừa nhận.
 • Công đoàn Trường Đại học Phú Xuân hoạt động dưới sự quản lý trực tiếp của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

 

Chức năng

 • Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Tuyên truyền phổ biến các chế độ, chính sách, giáo dục ý thức chấp hành pháp lụât của Nhà nước trong đoàn viên và người lao động, thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.
 • Hướng dẫn giúp đỡ người lao động giao kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động.
 • Đại diện cho tập thể lao động xây dựng và ký Thoả ước lao động tập thể với người sử dụng lao động, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, việc thực hiện các điều khoản đã được ký kết trong Thoả ước.
 • Đại diện cho tập thể lao động tham gia hội đồng hoà giải lao động cơ sở và tham gia giải quyết các tranh chấp lao động theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức động viên đoàn viên và lao động thi đua yêu nước để hoàn thành nhiệm vụ, tham gia các hoạt động xã hội; giúp đỡ nhau trong nghề nghiệp và cuộc sống; phối hợp với người sử dụng lao động chăm lo cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Đấu tranh ngăn chặn các tệ nạn xã hội.
 • Tuyên truyền phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh.

 

Địa chỉ liên hệ Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ IV:

 • Văn phòng: Cơ sở 2 – 176 Trần Phú.
 • Email: cdcsdhpx@gmail.com