Thông báo kỳ thi lại Lần 1 – Đợt 1 – Học kỳ SUMMER – Năm học 2022-2023 (Khóa 18)

Thông báo kỳ thi lại Lần 1 – Đợt 1 – Học kỳ SUMMER – Năm học 2022-2023 (Khóa 18)

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023, Phòng TTKT & ĐBCL thông báo về việc tổ chức thi kết thúc các học phần Lần 1 – Đợt 1 – Học kỳ SUMMER – Năm học 2022-2023 – KHÓA…

 Thông báo kỳ thi lại Lần 2 – Đợt 2 – Học kỳ SPRING – Năm học 2022-2023 (Khóa K18, K19)

Thông báo kỳ thi lại Lần 2 – Đợt 2 – Học kỳ SPRING – Năm học 2022-2023 (Khóa K18, K19)

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023, Phòng TTKT & ĐBCL thông báo về việc tổ chức thi lại Lần 2 – Đợt 2 – Học kỳ SPRING –Năm học 2022-2023. 1. Kế hoạch tổ chức thi cụ…