21 Th11 2018

Các thông báo cảnh báo kết quả học tập năm học 2015 – 2016

Các thông báo cảnh báo kết quả học tập và quyết định cho sinh viên tiếp tục học lên, ngừng học tạm thời, thôi học năm học 2015-2016:

TT Số hiệu văn bản và ngày tháng ban hành Thông tin về sinh viên Nội dung, lý do Ghi chú
1 295/2015/ TB/DPX_GVCTSV, ngày 30/10/2015 Danh sách đính kèm
– Cảnh báo kết quả học tập lần 1: 13 sinh viên
– Cảnh báo kết quả học tập lần 2: 31 sinh viên
Cảnh báo kết quả học tập Xem TB và danh sách
2 292/ 2015/QĐ/DPX_GVCTSV, ngày 30/10/2015 1. Trần Văn Tiến
2. Lê Phước Cảnh
Cho tiếp tục học lên Xem QĐ và danh sách
3 291/2015/ QĐ/DPX_GVCTSV, ngày 30/10/2015 Danh sách đính kèm gồm 7 sinh viên Cho sinh viên tiếp tục ngừng học Xem QĐ và danh sách
4 293/2015/ QĐ/DPX_GVCTSV và 294/2015/ QĐ/DPX_GVCTSV, ngày 30/10/2015 Danh sách đính kèm gồm 7 sv khóa VII; 26 sv khóa VIII; 8 sv khóa IX; 22 sv khóa X và 36 sinh viên khóa XI. Cho sinh viên thôi học Xem QĐ và danh sách

Nguồn: Phòng Giáo vụ & Công tác sinh viên
176 Trần Phú – Điện thoại: 0543. 829770

Mời đặt câu hỏi cho Trường Đại học Phú Xuân