CÁC ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG

Các đơn vị chức năng của Trường Đại học Phú Xuân gồm:

  • Phòng Giáo vụ – Công tác sinh viên
  • Phòng Tổ chức – Hành chính
  • Phòng Kế hoạch – Tài chính
  • Bộ phận Trang thiết bị giảng dạy – Thư viện
  • Bộ phận Thanh tra đảm bảo chất lượng
  • Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng tổng hợp