I. Lịch sử nhiệm vụ
Bộ môn Lý luận Chính trị trường Đại học Phú Xuân (tên gọi cũ là Bộ môn Mác – Lênin & Tư tưởng Hồ Chí Minh) được thành lập tháng 11 năm 2003, theo Quyết định số 01 QĐ/TCCB của Hiệu trưởng Trường ĐHDL Phú Xuân với chức năng và nhiệm vụ trung tâm là tổ chức và quản lý việc giảng dạy các môn Lý luận chính trị cho sinh viên toàn trường; tổ chức biên soạn chương trình các môn học thuộc khoa học Lý luận chính trị trên cơ sở giáo trình quốc gia và giáo trình của Bộ môn, gồm có: Giáo trình môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Trước đây là các môn Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam). Cùng với việc  giảng dạy, Bộ môn còn có nhiệm vụ giáo dục tuyên truyền đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước và nghiên cứu khoa học.
II. Đội ngũ nhân lực
Hiện Bộ môn có 4 cán bộ cơ hữu, 100% có trình độ Thạc sĩ, trực tiếp giảng dạy các học phần theo chuyên môn được đào tạo; có các hoạt động chuyên môn được tiến hành trong tổ Bộ môn. Các giảng viên của Bộ môn không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, trau dồi nghiệp vụ sư phạm và rèn luyện phẩm chất đạo đức để đảm bảo chất lượng môn học mình phụ trách.
Trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu khoa học, Bộ môn Lý luận chính trị thường xuyên nhận được sự cộng tác, giúp đỡ tích cực và hiệu quả của những nhà giáo có kinh nghiệm ở các trường thuộc Đại học Huế như: GVC. Ths. Lê Thị Kim Phương,GVC. Ths. Nguyễn Minh Hiền, TS. Nguyễn Thế Phúc, TS. Trần Thị Hồng Minh, GVC.Ths. Hoàng Ngọc Vĩnh, GVC. Ths. Lê Thanh Hà, TS. Hà Xuân Vấn, TS. Trần Xuân Châu, ThS. Lê Đình Vui, TS. Hà Thị Hằng, Ths. Lê Quang Diên, Ths. Lê Văn Sơn, Ths. Lê Thị Minh Trâm…

III. Một số hình ảnh hoạt động

SV ĐH Phú Xuân tham quan, học tập tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế

SV ĐH Phú Xuân tham quan, học tập tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế

SV ĐH Phú Xuân tham quan, học tập tại Bảo tàng cách mạng trong chương trình học môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

SV ĐH Phú Xuân tham quan, học tập tại Bảo tàng cách mạng trong chương trình học môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Ý kiến, câu hỏi của bạn