BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT – QUỐC PHÒNG

I. Giới thiệu chung
– Bộ môn Giáo dục Thể chất & Quốc phòng (GDTC&QP) được thành lập theo Quyết định số 02 QĐ/TCCB ngày 01/01/2004 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Xuân. Từ khi thành lập, Bộ môn GDTC&QP luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong công tác giảng dạy môn GDTC không chuyên, môn GDQP-AN cho sinh viên toàn trường. Thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, góp phần phát triển phong trào TDTT trên địa bàn tỉnh TT Huế.
– Từ năm học 2014-2015. Theo quyết định số 4917/QĐ-BGDĐT, ngày 28/10/2014 của Bộ GD&ĐT về việc cho phép Trường Đại học Phú Xuân đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ngành Giáo dục thể chất.
– Đội ngũ giảng viên cơ hữu Bộ môn gồm các giảng viên dày dạn kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao, tâm huyết yêu nghề. Tổng số giảng viên 08 người, trong đó có 01 TS, 03 ThS, 04 cử nhân

II. Chức năng-nhiệm vụ:

1. Chức năng
Bộ môn GDTC&QP có chức năng tham mưu, giúp việc Ban Giám Hiệu về Quản lý giảng dạy, học tập môn GDTC chuyên và không chuyên, môn GDQP-AN và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo nghành GDTC.
2. Nhiệm vụ
– Đào tạo trình độ đại học ngành Giáo dục thể chất (GDTC)
– Giảng dạy môn GDTC không chuyên, tổ chức thực hiện liên kết đào tạo GDQP-AN với trường quân sự hoặc trung tâm GDQP theo quy định của Bộ GD&ĐT.
– Tổ chức xây dựng kế hoạch, tiến độ giảng dạy và quản lý việc thực hiện kế hoạch đào tạo. Chịu trách nhiệm về nội dung chương trình đào tạo thuộc Bộ môn phụ trách và nghiên cứu khoa học thuộc ngành đào tạo.
– Quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất.
– Phối hợp tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên.
– Thực hiện các nhiệm vụ do Ban Giám Hiệu phân công
– Ngoài công tác chuyên môn, Bộ môn GDTC&QP phối hợp với Công đoàn cơ sở, Đoàn TNCS HCM, Hội Thể thao, Hội Sinh viên thường xuyên tổ chức các hoạt động TDTT cho cán bộ, giáo viên, sinh viên Nhà trường.

III. Chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ngành GDTC
– Mục tiêu đào tạo: Đào tạo người cán bộ, giáo viên ngành GDTC có trình độ đại học, có lập trường chính trị, có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khoẻ, có lòng yêu nghề nghiệp, nắm vững kiến thức về lý luận, kỹ năng thực hành, khả năng thực hiện tốt chương trình môn học GDTC cho các bậc học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đáp ứng theo yêu cầu xã hội. Có khả năng làm việc độc lập sáng tạo và năng lực tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp. Có năng lực phát hiện vấn đề khoa học và tự giải quyết vấn đề
– Khối lượng kiến thức toàn khoá: 132 tín chỉ chưa kể nội dung về Giáo dục Quốc phòng (08 tín chỉ tương đương 165 tiết).

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 132 tín chỉ
– Kiến thức giáo dục đại cương: 30 tín chỉ
  + Kiến thức giáo dục đại cương bắt buộc: 26 tín chỉ
  + Kiến thức giáo dục đại cương tự chọn: 04 tín chỉ
– Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 79 tín chỉ
  + Kiến thức cơ sở ngành: 30 tín chỉ
  * Kiến thức cơ sở ngành bắt buộc: 28 tín chỉ
  * Kiến thức cơ sở ngành tự chọn: 02 tín chỉ
  +  Kiến thức ngành: 49 tín chỉ
  * Kiến thức ngành bắt buộc: 15 tín chỉ
  * Kiến thức ngành tự chọn: 16 tín chỉ
  * Kiến thức ngành chuyên sâu tự chọn: 18 tín chỉ
– Kiến thức nghiệp vụ sư phạm: 06 tín chỉ
– Thực tập, khóa luận tốt nghiệp: 17 tín chỉ

– Thời gian đào tạo: Theo quy chế của Bộ giáo dục và đào tạo.
– Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: Theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo và theo quy định của Nhà trường.